Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad Maharashtra Prathamik
Shikshan Parishad
Sarva Shiksha Abhiyan Logo
State Executives
Chief Secretary
Hon'ble Chief Secretary
Hon'ble Chief Secretary Shri. J S Saharia, IAS
Phone : 022-22028762
Email : cs@maharashtra.gov.in
Whats New?