Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad Maharashtra Prathamik
Shikshan Parishad
Sarva Shiksha Abhiyan Logo
State Executives
Chief Secretary
Hon'ble Chief Secretary
Hon'ble Chief Secretary Shri. Swadhin Kshatriya
Office Information:-
Address : Mantralaya, Mumbai – 400 032.
Phone : 022-22028762
Email : cs@maharashtra.gov.in
Whats New?