Maharashtra Prathamik Shikshan Parishad Maharashtra Prathamik
Shikshan Parishad
Sarva Shiksha Abhiyan Logo
Quick Links
State Executives
State Project Director
Hon'ble State Project Director (SSA-MPSP)
Hon'ble State Project Director Mr. Prakash Thube (I.A.S.) 
(I/C) State Project Director

Office Information:
Jawahar Bal Bhawan ,
Netaji Subhashchandra Marg,
Charni Road, Mumbai – 400 004
MAHARASHTRA

Email: spd@mpsp.maharashtra.gov.in
Phone: 022-23636314 /022-23679267
Fax:022-23636315
Whats New?